Slovník pojmů

Zpětné získávání tepla (ZZT)

Jedná se o využití energie z odváděného (odpadního) vzduchu, a tím dochází k úspoře energií potřebných k výrobě přiváděného vzduchu.

Regenerace

Proces využití energie z odváděného (odpadního) vzduchu, čímž dochází ke snížení energií potřebných k výrobě přiváděného vzduchu. Regenerace zajišťuje přenos citelného i vázaného tepla akumulací energie do hmoty výměníku a jejím následným výdejem do přiváděného vzduchu.

Rekuperace tepla

Proces využití energie z odváděného (odpadního) vzduchu, čímž dochází ke snížení energií potřebných k výrobě přiváděného vzduchu. Zajišťuje přenos pouze citelného tepla, který probíhá přes teplosměnnou plochu výměníku.

Teplotní účinnost ZZT

Procentuálně vyjádřené využití odpadního tepla pro předehřev chladného, čerstvého vzduchu.

Rekuperátor

Zařízení, kde jsou oba proudy vzduchu pevně odděleny a pracují na principu předávání tepla vedením v tenké stěně výměníku (přes jeho teplosměnnou plochu).

Výměník zpětného získávání tepla

Zařízení, využívající energii z odváděného (odpadního) vzduchu a tím snižující energie potřebné k výrobě přiváděného vzduchu.

Deskový výměník

Zařízení, kde přiváděný a odpadní vzduch proudí podél teplosměnných ploch. Zde dochází k předisponování tepelné energie z proudu odpadního vzduchu do proudu přiváděného vzduchu, který se takto předehřeje.

Rotační regenerační výměník (RV, ROV)

Zařízení pracující na principu akumulace energie (teplo, vlhkost) z odváděného vzduchu do pomalu se otáčející hmoty rotoru výměníku (hliníkový svitek), a následného předání této energie do přívodního vzduchu.

Epoxidový rotor

Rotor je navinut z hliníkové fólie, která je pokryta epoxidovou vrstvou. Toto řešení je vhodné pro použití v agresivním prostředí.

Entalpický rotor

Jedna vrstva hliníkové folie je opatřená hygroskopickou vrstvou. Umožňuje mimo přenosu tepla také přenos vlhkosti.

Hygroskopický rotor

Rotor je navinut z hliníkové fólie opatřené speciální hygroskopickou vrstvou (silikagel, zeolit), která umožňuje mimo přenosu tepla také přenos vlhkosti.

Sorpční rotor

Obě vrstvy hliníkové fólie jsou pokryty hygroskopickou vrstvou (nejvyšší účinnost přenosu vlhkosti). 

Teplotní rotor

Rotor rotačního výměníku je navinut z hliníkové fólie a slouží primárně k přenosu tepelné energie. 

Smart System (Easy Lifting System)

Konstrukce rotačního výměníku s předmontovaným rotorem v obou částech rámu. Tato koncepce usnadňuje a zpřesňuje montáž, šetří čas a výrazně tím snižuje náklady. 

Labyrintové těsnění rotačního výměníku

Těsnění umístěné mezi obvodem rotoru a skříní pomocí dvou speciálních profilů – pevného profilu připevněného na obvodu rotoru a pružného profilu (manžety), osazeného na čelním segmentu rámu výměníku. V místě dělicí roviny je připevněn speciální plastový profil s lamelovými břity, které doléhají k čelní ploše rotoru.

Molekulární síto – Zeolit

Jedná se o nejnovější technologii přenosu vlhkosti určenou pro rotační výměníky tepla. Zeolity jsou v přírodě se vyskytující mikroporézní hlinitokřemičitanové minerály s charakteristickou 3D porézní strukturou – kanálky a dutiny konstantních rozměrů. Tím efektivně sorbují molekuly vodní páry.

Vyplachovací komora

Příslušenství rotačního výměníku. Má tvar klínu a v místě dělicí roviny výměníku tvoří zkrat mezi přívodním a odvodním kanálem. Minimalizuje kontaminaci přiváděného vzduchu škodlivinami ze vzduchu odváděného, která vzniká otáčením rotoru výměníku (tzv. Carry-Over Effect).

Carry-Over efekt

Vyjadřuje kontaminaci přiváděného vzduchu škodlivinami ze vzduchu odváděného, která vzniká otáčením rotoru výměníku.